Snabbsökning

Nye ITF-ordföranden Paddy Crumlins tal och avgående ordföranden Randall Howards anförande
Anförande av Randall Howard, ITF:s ordförande, till ITF:s 42:a kongress i Mexico City, Mexico den 5 augusti 2010.


Viva ITF, Viva Afrika, Viva Arabvärlden, Viva Latinamerika, Viva Asien Stilla Havet, Viva Nordamerika, Viva Europa

ALL MAKT TILL VÄRLDENS TRANSPORTARBETARE!!

INLEDNING

 • Snr Marcelo Ebrard Causabon, guvernör för Mexico City, medlemsförbund från regionen Latinamerika, våra officiella värdar under ledning av broder Benito Bahena.
 • Styrelseledamöter
 • Viceordföranden, generalsekreterare och biträdande generalsekreterare
 • Alla ledare för till ITF anslutna organisationer, f.d. ITF ordföranden, närliggande organisationer och partners  
 • Kamrater, systrar, bröder, ombud, vänner och gäster
1.    Vid slutet av styrelsemötet i juni 2010 påpekade jag att Sydafrika och Mexiko skulle spela mot varandra vid öppnandet av FIFA:s första världsmästerskap i Afrika med Sydafrika som värd, och att ITF inte borde söndras om mitt land slog Mexiko. Jag ber att få gratulera Mexiko för att landet gjorde en så bra come back och lyckades spela oavgjort mot Sydafrika, men också för att ni gick vidare till kvartsfinal i turneringen. Mexikansk fotboll har visat sig var mycket stark och kompetent och kommer att göra ännu bättre ifrån sig i framtida världsmästerskap!  

2.    Samtidigt som mitt land inte klarade sig till andra ronden och alla sydafrikaner var mycket besvikna ligger vår seger i att vi med framgång stod värd för och organiserade världsmästerskapet. Medan vi som afrikaner är vissa om vår kompetens att organisera sådana tillställningar är det beklagligt att vi ständigt måste bevisa vår duglighet för domedagsprofeterna i många delar av den industrialiserade världen. Jag tror att dessa röster nu tystats och jag hoppas många av er har kvar era vuvuzelas eller har för avsikt att skaffa dem, då ni minns att den skallade under kongressen i Durban 2006 för att stöda världsmästerskapet 2010!  

AFRIKANSKT ORDFÖRANDESKAP!

3.    Jag är den förste afrikanske ordföranden och den andre från ett u-land under ITF:s 114 åriga historia som öppnar en kongress, och jag bör inte bli den siste när jag vid slutet avsäger mig posten. Att öppna en kongress i Latinamerika visar hur sant globala vi är och måste fortsätta att vara en äkta återspegling av demografin och utmaningarna i alla ITF:s regioner.

4.    Det är en stor ära att tala till denna ITF:s 42:a kongress och reflektera över organisationens framsteg och mitt ordförandeskap under de senaste fyra åren.

5.    När jag valdes i augusti 2006 fastställde jag fyra mål, och begärde att de skulle införlivas i kampanjen Vi organiserar globalt;
Att intensifiera kampen mot HIV/AIDS

 • Att utveckla kvinnor att av egen kraft ta ledarskapspositioner
 • Att investera i facklig utbildning för att bygga duglighet hos fackliga ledare
 • Att bygga större, starka, demokratiska, ansvariga och välfungerande fackliga organisationer, särskilt i Afrika

REGIONEN AFRIKA!

6.    Ovanstående mål genljöd med allmänna utmaningar i Afrika, men också i många u-länder. I detta hänseende har Afrika vuxit i omfång inom ITF familjen och stått värd för ett styrelsemöte i Tunis, där Tunisdeklarationen antogs, en första regionalkonferens i Senegal som lagt en god grund för att förena underregionen Nordafrika i den afrikanska regionen.

7.    Med hänsyn till ovanstående mål är jag belåten att kunna säga att afrikanska regionen har tagit sina organisatoriska och politiska uppgifter på stort allvar, och inriktat sig mindre på att tala och mer på att genomdriva handlingsorienterade program, som svarar på utmaningar. I detta sammanhang ber jag att få gratulera Joe Katende, underregionala samordnare, personal och ledare för medlemsorganisationer i sektionerna för deras oförtröttliga insatser för att regionen ska kunna göra följande:  

 • Stimulera samgående för att bygga större och starkare förbund
 • Få fram skolade fackliga ledare
 • Ge kvinnor och ungdomar makt att bli effektiva och djärva fackligt aktiva
 • Utarbeta konkreta program, som ger uttryck för kampanjen Vi organiserar globalt
8.    Fortsätt med detta utomordentliga organisatoriska arbete, Afrika, och din belöning blir i form av en ytterst mobiliserad bas, som är redo att möta alla utmaningar som transportarbetare ställs inför!

9.    I detta avseende måste vår afrikanska och globala kampanj, med äkta, praktisk solidaritet med löntagarna och folket i Zimbabwe att sätta stopp för Mugaberegimens förtryck och undertryckande, genom att vända runt det kinesiska fartyget med dödliga vapen ombord, alltid vara en påminnelse om att en av de grundläggande uppgifterna vi har som global facklig federation är att handla beslutsamt mot förtryckarregimer och -arbetsgivare över hela världen, som försöker undergräva och kränka internationellt erkända universella mänskliga och fackliga rättigheter.


LATINAMERIKA

10.    ITF:s närvaro här, för att hålla sitt högsta beslutsfattande möte måste ses som ett konkret uttryck för solidaritet, då detta är den farligaste kontinenten att vara fackförenings¬medlem. Det ska också fattas som ett klart budskap till alla regeringar och arbetsgivare att ITF inte tolererar flagranta kränkningar av mänskliga och fackliga rättigheter. Sorgligt nog mördades kamrat Pedro Zamora brutalt 2007 av en statsapparat som stöds av kapitalister, för att han ledde sina medlemmar mot hamnprivatisering. I Colombia är mord av fackföreningsfolk en alldaglig händelse. I Costa Rica konfronteras ITF:s hamnarbetare med att staten tar över dem. I Mexiko skriver många gula fackföreningar "skyddsavtal", i avsikt att verka i maskopi med arbetsgivarna men inte att skydda löntagarna.

11.    VI ÄR STOLTA ATT I ITF HA STARKA, SJÄLVSTÄNDIGA FACKFÖRBUND SOM STYRS AV ARBETSTAGARE OCH HANDLAR I LÖNTAGARNAS INTRESSEN!

12.    ITF MÅSTE DÄRFÖR UTÖKA SIN KAPACITET ATT ERBJUDA SOLIDARITET, SÅ ATT VI KAN SÄKRA ATT GRUNDLÄGGANDE ALLMÄNNA MÄNSKLIGA OCH FACKLIGA RÄTTIGHETER OCH FRIHETER RESPEKTERAS AV ALLA ARBETSGIVARE OCH REGERINGAR I DENNA REGION!!

Viktiga kampanjer och milstolpar

MANSOUR OSANLOO KAMPANJEN!

13.    ITF fortsatte med denna viktiga kampanj, som också stöds av IFS, att få broder Osanloo och många andra fackligt aktiva i Iran frigivna. Vi fortsätter att hoppas att iranska regeringen kommer att gå med på uppmaningen att frige dem alla, då de inte begått något brott. T.o.m. om Osanloo friges bör den globala kampanjen inte upphöra tills alla släppts fria från fängelset och får driva sin fackliga verksamhet utan farhågor eller ynnest.

FACKLIGT SAMARBETE MELLAN ISRAEL OCH PALESTINA

14.    ITF har spelat och måste fortsätta att spela en strategisk roll vad gäller att underlätta samverkan med utgångspunkt från Cypernavtalet, i avsikt att främja fackligt samarbete, att få ett slut på palestinska lastbilschaufförers frustrationer vid blockader och att inrätta en het linje för att underlätta interventioner.

15.    Vi ska fortsätta att fördöma våld från båda sidor, samtidigt som vi erkänner att det är oproportionerligt. Vi ska fortsätta att stöda palestinska folkets grundläggande rätt till självstyre inom ramen för en tvåstatslösning.

16.    Vi skulle välkomna den av FN ledda undersökningen som stöds av israeliska regeringen, men fördömer i kraftigaste ordalag det onödiga dödliga angreppet på flottan till Gaza, då nio turkiska aktivister dödades under en humanitär insats ombord ett fartyg.

17.    Vi måste dock upprepa att både våra israeliska och palestinska medlemsförbund är jämlika i ITF familjen och vår trovärdighet som global facklig organisation att skapa gynnsammare förutsättningar för ett pågående fackligt samarbete mellan dem förblir ytterst angelägen. Samtidigt erkänner vi ITF:s medlemsförbund som intar andra åsikter i denna fråga, men det bör inte hindra oss från att hålla vår familj enad och arbeta för de gemensamma frågor som påverkar transportarbetare.

FACKLIG ENIGHET!

18.    Å ITF:s styrelses vägnar är det ett nöje för mig att informera kongressen att integreringen med FIOST verkställts. Jag ber att få uttrycka mitt uppriktiga tack till ITF:s styrelse och FIOST:s världsstyrelse som engagerat sig för saken och förstått den strategiska vikten av att ge uttryck för ett av fackföreningsrörelsens nobla ideal, nämligen facklig enighet, som kommer att ge oss kapacitet att göra mer för transportarbetare på effektivare sätt.        

19.    Jag vill uttrycka ett särskilt varmt välkommen till alla de före detta fackliga organisationer i FIOST och de flesta före detta AVF transportförbund till ITF.

20.    Ni är välkomna som jämställda medlemmar i ITF familjen!   

ATT FRÄMJA PROGRAMMET VI ORGANISERAR GLOBALT!

21.    Sedan kongresserna i Delhi och Vancouver blev "Vi mobiliserar solidaritet" plattformen för "Vi organiserar globalt" med syftet att lokalisera globala aktioner genom projekt och nätverk.

22.    Sedan kongressen 2006 i Durban har tyngdpunkten i "Vi organiserar globalt" varit att utarbeta ett handlingsorienterat program, genom nya integrerade arbetsmetoder, i vilka resurser används optimalt och mer effektivt, med hänsyn till vår begränsade ekonomi.   

23.    Granskningen, som genomfördes under styrelsens överinseende, ledde till att vi med framgång inrättade en strategisk samordningsgrupp, som till vardags kallas SCT, och ger konkret uttryck för projekt som drivs inom ramen för Vi organiserar globalt, på ett integrerat sätt, med bestämda syften och konkreta, identifierade genomförbara mål. De detaljerna kommer att återspeglas i rapporterna som presenteras till kongressen, för att värdera framsteg eller avsaknad därav, och vad som måste göras.

24.    Vi måste konstatera att de nya posterna som skapades i SCT och hur de fylldes i somliga fall skapade allvarliga spänningar och inställningar på kontoret i London och regionerna, med negativa konsekvenser för personalens moral och ytterst deras arbetsresultat.

25.    De nyvalda ordföranden, viceordföranden och generalsekreteraren måste se till att procedurer av det här slaget i framtiden handskas på bättre sätt för att undvika det vi fick uppleva.

26.    Samtidigt som solida framsteg görs att binda ihop prickarna i regional facklig organisering, samt att organisera ungdomar under Ingo Marowskys skickliga, passionerade ledarskap, återstår mycket att göra under kommande kongressperiod. Vi måste ändå göra anspråk på en äkta seger i och med att kollektivavtal tecknades i Mumbai mellan All Cargo och TDWU som resultat av den kamp som förts och solidariskt stötts av nätverket Maersk.

27.    Jag tvivlar inte på att kongressen åter bekräftar sitt engagemang för "Vi organiserar globalt" och fortsätter uppdra åt styrelsen att trygga ett integrerat, effektivt sätt att använda våra ekonomiska resurser och konkreta, genomförbara projekt, som grundas på målsättningar och tidplaner som samordnas av SCT.

28.    Ett första utkast till regional översikt har presenterats för styrelsen, och vi måste nu slutföra den för att kunna koncentrera oss på att bygga regioner och tydligare fastställa deras roll, med de lämpliga ekonomiska och personalresurser som krävs för att stöda medlemsförbund och sektioner.

29.    Inom ramen för konsekvenserna av den globala recessionen, som lett till att företag lagts ned och miljontals arbetare över hela världen sagts upp, och orsakats av att det saknas ordentlig reglering samt de globala företagens inklusive bankernas girighet, har fackets medlemskap minskat och därmed också intäkterna, vilket innebär att vi har färre resurser men kraven att försvara fackliga rättigheter och solidaritet ändå växer. Vi måste därför gå på offensiven och på målinriktat sätt rekrytera och mobilisera nya medlemmar, i synnerhet kvinnor och unga arbetstagare.

KVINNOR FRAMÅT TILL LEDARSKAP!

30.    Vi har upplevt en mycket historisk händelse när Sharan Burrow valdes till kvinnlig generalsekreterare för IFS. Jag vill å kongressens vägnar uttrycka våra hjärtliga gratulationer till valet av kamrat Burrow, och önskar henne lycka till i denna nya ställning och försäkrar henne om ITF:s orubbliga och kritiska stöd i sitt ledarskap i en mycket komplicerad global politisk och ekonomisk miljö.  

31.    Samtidigt som fler kvinnor tar upp ledarskapställningar i ITF:s medlemsförbund, sektioner och regioner måste vi glädja oss åt denna historia händelse och förbereda kvinnor att ta över ledarskap på högsta nivå av egen kraft, som jag sa 2006. Detta sägs inte med avsikt att låta nedlåtande utan att uppmuntra er och säga att ni är också ledare och kan ta tag i det! Att välja kvinnor bör bli normen och inte undantaget!

32.    Ännu viktigare är det strategiska målet, som bör stärkas, nämligen att integrera frågor som påverkar kvinnor i medlemsförbundens, sektionernas och regionernas program, för vilket SCT har ett direkt ansvar.

33.    Kvinnokonferensen äger rum den 9 augusti, som är den nationella kvinnodagen i Sydafrika. Låt oss fira de framsteg vi gjort, men också erkänna att vi måste mångdubbla våra ansträngningar och göra mer, då det fortfarande finns hinder kvar hos många medlemsförbund, sektioner och regioner mot att trygga effektiv medverkan av kvinnor.


UNGA ARBETSTAGARE TILL FRONTLINJEN !

34.    Sedan kongressen 2006 i Durban har goda framsteg gjorts med att inrätta en styrkommitté, samverkan med styrelsen och regelbundna rapporter, som lett till en stadgeändring som ska möjliggöra unga transportarbetares medverkan i styrelsen.

35.    Ni är fotfolket, aktivister och ledare för ITF, som måste erbjuda ett bredare politiskt och socialt bidrag för en bättre värld, då det kapitalistiska systemet inte kommer att lösa missförhållanden som hunger, fattigdom, arbetslöshet och underutveckling! Vi behöver er kreativitet, passion och era insatser att ge organisationen energi på alla nivåer, utan fruktan eller ynnest.

36.    Låt era röster höras och visa ledarskap genom motionerna från er konferens, så att kongressen begär en mångdubbling av insatser till att organisera unga transportarbetare, men också svarar på deras behov och idéer.

37.    Använd detta tillfälle att nätverka, engagera er, inhämta kunskaper och lär känna varandra och andra äldre ombud som jag, så att vi kan gå framåt tillsammans.

38.    SCT måste på samma sätt trygga att frågor som rör unga arbetstagare integreras hos medlemsförbund, i sektioners och regioners program.

RÄDDA VÅR VÄRLD NU - SÄTT STOP FÖR KLIMATFÖRÄNDRING!

39.    Som progressiva, organiserade transportarbetare har vi ansvar för att under ITF:s fana bidra till att rädda planeten och säkra en hållbar värld för kommande generationer. Vår speciella roll är att säkerställa hållbara transportnäringar genom särskilda politiska ingripanden. Vi inkallade konferensen om klimatförändring i avsikt att stimulera debatten om denna fråga, genom en motion som ska behandlas på kongressen. Vi kan inte vända den här frågan ryggen. Den ska konfronteras och vi måste anta en tydlig politik, som vägleder vårt arbete inom detta område framåt. Vi kan inte bara lämna ärendet åt FN, G8, G20 och NGO att bestämma, vi måste bygga på den plattform som grundlades i Köpenhamn, hur begränsad den än är, men också ha ett ställningstagande, så att de vet var vi står och så måste vi bygga allianser kring gemensamma ståndpunkter.

40.    Jag är övertygad om att kongressen kommer att finna en gemensam uppfattning som fullständigt förstår det allvarliga hot som klimatförändring innebär för mänskligheten och anta en politik som likaledes svarar mot det, samtidigt som vi säkerställer att vårt engagemang för våra medlemmar respekteras.

INTENSIFIERA KAMPANJEN FÖR OFFENTLIGA TJÄNSTER, ANSTÄNDIGT ARBETE OCH BÄTTRE ARBETSVILLKOR TROTS KAPITALISMENS KRIS!

41.    Att försvara offentliga tjänster och driva tillbaka klimatförändring hänger direkt samman med att säkra ren luft och miljövänliga transportmedel, i vilket kollektivtrafiken har företräde framför enskilda transportmedel, förutom att bland annat använda flygtransporter som minimerar bränsleförbrukning. Det kommer påverka vilka sorts jobb som skapas, och innebära att löntagare omskolas eller omplaceras.

42.    Vi måste fortsätta att samarbeta med ISKA och andra GFF och delta i kampanjen för offentliga tjänster av hög kvalitet, som startar i oktober 2010.

43.    Kongressen måste därför anta en tydlig motion som kräver strängare reglering av globala finansmarknader och dess institutioner för att sätta stopp på girighet och överdimensionerade chefslöner. Krisen har rättfärdigat de som konsekvent framhållit att om fria marknaden får härja fritt kommer den att äta upp sig själv. Vi har sett att i den så kallade fria världens värn har USAs regering fått lov att rädda koncerner och banker för att undvika att systemet bryter samman. I u-länder och fattiga nationer behöver vi en stat som bryr sig och ingriper; den är i centrum för sociala och ekonomiska utmaningar och stöds av privata sektorn, d.v.s. statligt ledd utveckling. Det är därför som kampanjen av regeringar i söder och utvecklingsvärlden att omvandla globala finansiella och handelsinstitutioner för att säkra en utvecklingsagenda måste intensifieras, om millenieutvecklingsmålen ska mötas, bl.a. i samband med att halvera fattigdomen.

FÖRHÅLLANDET TILL ANDRA GFF

44.    ITF har goda vänskapliga relationer med andra GFF och vi måste fortsätta att arbeta i riktning mot gemensamma strategiska mål genom kampanjer, vilket är fallet främst med UNI och ICEM. Denna gemensamma samverkan är väsentlig, och med hänsyn till krympande resurser och krav på mer solidaritet blir det viktigt att vi undviker dubbelarbete.

ORDFÖRANDESKAPETS ROLL

45.    Samtidigt som det inte kan vara ordförandeskapets roll att i detalj förestå sekretariatet kan det heller inte vara så att ordförandeskapets roll ska förbli ceremoniell och enbart handla om att sitta ordförande på stadgeenliga möten. Ordförande och viceordföranden måste spela en mer politisk roll och bygga upp och profilera organisationen, och leda kampanjer i samverkan med generalsekreteraren.

46.    Kongressen måste ge styrelsen i uppdrag att granska förslag som syftar till att stärka ordförandens och viceordförandens uppgifter och spela en mer aktiv organisatorisk roll och ta på sig en större del av ansvaret.

47.    En annan viktig fråga jag vill uppmärksamma kongressen på, som bör behandlas under nästa kongressperiod, är den situation vi råkade ut för när generalsekreteraren blev sjuk och vi fick ett ledarskapsvakuum, vilket skapade rådvillhet i den dagliga lednings¬verksamheten. Enligt min åsikt är det ett politisk och ledningstomrum som måste fyllas i samband med en successionsplan som skapar en vald ställning som biträdande generalsekreterare för att utveckla djup och erfarenhet på det planet.  

48.    Ovanstående frågor anser jag bör innefatta en granskning av ITF:s nuvarande stadgar som förberedelse för 43:e kongressen 2014 med hänsyn till att vi lämnar det kalla krigets tidevarv.

49.    I mitt arbetsförhållande till generalsekreteraren och biträdande generalsekreteraren har jag under min mandatperiod försökt att ge en prägel åt ordförandeskapet som en politiskt och strategiskt aktiv förtroendepost. Jag

 • träffade generalsekreteraren och biträdande generalsekreteraren för att precisera vårt arbetsförhållande med utgång från en granskning av strategiska ärenden
 • träffade personalen i London och gav den en bild av mina förväntningar
 • träffade olika avdelningar och sektioner för att uppskatta deras förståelse för sina uppgifter
 • ingrep när personalens moral påverkats för att trygga att arbetet genomfördes

50.    Föreslog att ett möte med all personal och alla funktionärer ska hållas en gång under varje kongressperiod för att förstå ITF:s vision, mål, politik och motioner, men också för att dela med sig erfarenheter i syfte att bygga organisationen i samband med kampanjen Vi organiserar globalt, och att uppnå ett integrerat och effektivt arbetssätt.   

51.    Jag har förhoppningar att de nyvalda ordföranden och viceordföranden kommer att bygga på den plattform jag utarbetat med styrelsens fulla stöd.

52.    Avslutningsvis vill jag tacka mina viceordföranden, styrelsen, generalsekreteraren, biträdande generalsekreteraren, personal, funktionärer och tolkar för möjligheten att få arbeta med er med att leda transportarbetare över hela världen.

53.    Och främst vill jag uttrycka min uppskattning till ITF:s reella ägare, de anslutna förbunden och deras medlemmar för förtroendet ni visade mig 2006 och privilegiet att ha bli vald att tjäna er.

54.    ITF är er organisation, ert globala vapen att försvara och främja transportarbetares intressen mot förtryck och utsugning, därför är ni de som måste styra och forma det med hjälp av denna kongress som ska godkänna politik, motioner och arbetsprogram, som effektivt svarar på de problem som arbetstagare brottas med.

55.    Transportarbetare är mycket mäktiga med hänsyn till deras strategiska plats i ekonomin. Om denna styrka används väl kan den få reella förändringar till stånd av löntagarnas arbetsvillkor, men också bidra till att bygga en bättre värld grundad på progressiva värderingar: solidaritet, social rättvisa, och jämställdhet; en värld där fattigdom, lidande, arbetslöshet och underutveckling i det förflutna vidmakthållits av kapitalism, och frimarknadssystemet visat sig vara oförmöget att svara på de utmaningar som miljontals fattiga och utarmade i världen brottas med.

56.    Slutligen, när jag överlämnar stafetten till den nye ordförande ni snart ska välja, vill jag nämna följande iakttagelser som del av mitt ansvar att leda kongressen:

 • Mitt arv framåt är att sekretariatet överlägger med ordförandeskapet på ett kollektivt, ansvarsfullt sätt
 • Styrelsen har visat sitt ledarskap och antagit ett förfarande för att handskas med valet av ny ordförande, och det måste respekteras av oss alla
 • Kongressen måste likväl inrikta sig på de reella politiska och organisatoriska debatterna för att sätta kurs och bygga organisationen
 • Ordföranden måste ha stöd av flertalet medlemsförbund och regioner
 • Jag ska samtala med ledare för medlemsförbund och regionala grupper för att säkerställa att kongressen inte skadas av onödiga spänningar och småaktiga personfrågor
 • Vi ska komma igenom det här mer enade än någonsin, då ett val inte bör leda till splittring utan istället förbättra demokratin inom familjen
 • Därmed sagt, om det är uppenbart att en kandidat stöds av alla regioner hoppas jag att det finns mognad så att vi kan uppnå konsensus.

Tack ska ni ha!